Milliongave til Nasjonale turstier

Sparebankstiftelsen DNB gir Stiftelsen Varde 10 millioner kroner for å jobbe med Nasjonale turstier. Pengene skal gå til konseptutvikling og til å utvikle to turstier på Østlandet.

De siste årene har noen av Norges mest populære turmål opplevd en rekordartet vekst i antallet besøkende. Etter inspirasjon fra reiselivssuksessen Nasjonale turistveger lanserte Hvitserk i 2016  «Nasjonale turstier» som en ide for å løse besøksutfordringene på de mest besøkte og ikoniske turmålene. Ideen fikk raskt støtte av friluftsorganisasjoner, Innovasjon Norge, Virke og NHO Reiseliv og på statsbudsjettet for 2017 ble det satt av 7,5 millioner kroner til ordningen. Den første søknadsrunden avslørte behovet, og det ble søkt om støtte til 32 prosjekter og om nesten 30 millioner kroner til «prekære tiltak». Kun Trolltunga, Kjerag, Preikestolen og Gaustatoppen fikk støtte.
Nå gir også Sparebankstiftelsen DNB 10 millioner kroner støtte til «Nasjonale turstier».

- I myndighetenes satsning er det foreløpig fokus på tilrettelegging, sikkerhet og beredskap. Det opprinnelige konseptet for «Nasjonale turstier» er større. Nasjonale turstier kombinerer friluftsliv, folkehelse, naturvern, arkitektur og håndverkstradisjoner på en unik måte. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB vil nå bidra til å realisere prosjektets fulle potensial, sier Trygve Sunde Kolderup.
Kolderup er daglig leder i «Hvitserk of Norway» og styreleder i Stiftelsen Varde som er tildelt pengene. Det var også Kolderup som lanserte ideen i en kronikk i Aftenposten, friluftsmagasinet UTE og Aftenbladet, og han har det siste halve året vært med i ressursgruppa som har jobbet med Nasjonale turstier.
- De store besøkstallene gjør at vi på noen turmål opplever nye problemstillinger knyttet til besøkshåndtering og naturforvaltning  «Nasjonale turstier» er et forsøk på å løse dette, samtidig som det paradoksalt nok er en ide som vil skape attraksjoner som får flere norske og utenlandske turister ut i naturen og det vil gjøre norsk natur enda mer attraktiv. Men med riktig tilrettelegging kan turmålene tåle veksten. Tilrettelegging vil gjøre turmålene tilgjengelig for nye brukergrupper som barn og bevegelseshemmede. Samtidig vil «Nasjonale turstier» sørge for at vi kan få vise fram norsk arkitektur, kunst og byggeskikk på en ny måte. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB kan Nasjonale turstier få høy, ambisiøs kvalitet overalt - uavhengig av hvor turmålet ligger, sier Kolderup.

I etterkant av tildelingen på statsbudsjettet ble det etablert en ressursgruppe i regi av Miljødirektoratet. Innovasjon Norge, Turistforeningen (DNT), Virke, Norsk friluftsliv, Statens Vegvesen (Nasjonale turistveger), NHO Reiseliv og Friluftsrådenes landsforening er blant deltagerne. Konseptutvikling har vært sentralt i arbeidet, og deler av støtten fra Sparebankstiftelsen DNB skal gå til dette.

- Nasjonale turstier skal skape unike turopplevelser, ved å tilrettelegge turmål og bygge nødvendig infrastruktur som attraksjoner i seg selv. Prosjektet forener dermed friluftsliv og kultur – som begge er viktige områder for oss, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB
- Pengene fra Sparebankstiftelsen DNB vil ha avgjørende betydning for det høye ambisjonsnivået som er mulig å nå med dette prosjektet. Alle de positive tilbakemeldingene «Nasjonale turstier» har fått, gjør at det er grunn til å håpe på offentlig støtte i årene som kommer. Den første søknadsrunden avdekket at mye av støtten i årene som kommer sannsynligvis vil gå til å dekke «prekære behov». Med millionene fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå ut over dette. Vi kan få mulighet til å skape enda større attraksjoner og løfte fram nyskapende arkitektur, sier Kolderup.

Det er Stiftelsen Varde som søkte om og fikk tildelt pengene fra Sparebankstiftelsen DNB.
- Hovedorganisasjonen Virke koblet Sparebankstiftelsen opp mot ”Nasjonale turstier”. Nå er det mange som fremover skal jobbe sammen for at «Nasjonale turstier» kan gi norsk arkitektur internasjonal oppmerksomhet, samtidig som det vil skape bedre turopplevelser på norske naturikoner for lokalbefolkning og tilreisende, sier Kolderup.
- Flere norske turmål har de siste årene hatt utfordringer knyttet til håndtering av menneskemengdene. «Nasjonale turstier» tar nettopp tak i disse utfordringene og hekter i tillegg på en ny dimensjon med kunst, kultur og arkitektur, som vil bidra til å gjøre attraksjonene enda mer spennende og kunne spre trafikken. At Sparebankstiftelsen DNB nå gir 10 millioner viser det store potensialet i å videreutvikle konseptet og å linke sammen reiseliv, kreativ næring og friluftsliv. Nå må myndighetene følge opp med opptrapping av midler til «nasjonale turstier» de neste årene, sier Line Endresen Normann i Virke.

Turoperatøren Hvitserk jobber gjennom Stiftelsen Varde med samfunnsansvar og bærekraftig fjellturisme. I vedtektene står det: "Stiftelsens formål er å støtte utvalgte bistands- og utviklingsprosjekter og legge til rette for bærekraftig fjellturisme og naturbasert reiseliv. Prosjektene vil både kunne være i Norge og utlandet. I utlandet er det hovedsakelig miljø- og utdanningsprosjekter. I Norge kan det være prosjekter som skal bli bedre opplevelser for turister og lokalbefolkning, mindre naturslitasje og tryggere ferdsel."

Nasjonale turstier er inspirert av reiselivsuksessen Nasjonale turistveger (her fra Høsebrua i Suldal).

Foto: Jarle Lunde / SuldalFoto.no (nederst)
Foto: Tormod Amundsen / biotope.no (hovedbilde)